สเปรด

สัญญาสเปรดของ Binary.com มีผลกับสัญญาอนุพันธ์ เป็นมูลค่าซึ่งขึ้นกับการเคลื่อนไหวของตลาดผลิตภัณฑ์อ้างอิงต่างๆ เมื่อลูกค้าทำกำไรตามการเคลื่อนไหวของตลาดโดย 'Long' ในตลาดขาขึ้น (และดำเนินการ 'Short' ในตลาดขาลง) จะมีมูลค่าน้อยกว่ามากเมื่อเทียบกับค่าในตลาดจริง

สัญญาสเปรดของ Binary.com จำเป็นในการหยุดภาวะขาดทุน (Stop Loss) ซึ่งวงเงินขาดทุนมากที่สุดนั้นจะถูกกำหนดโดยลูกค้า จำนวนเงินที่เกิดขึ้นในการหยุดภาวะขาดทุนนั้นจะเหมือนจำนวนเงินที่ฝากเข้าและจะไม่ถูกใช้ในการซื้อขายครั้งถัดไปจนกระทั่งสัญญาสเปรดนั้นถูกปิดลง สัญญาสเปรดจะถูกปิดเมื่อลูกค้าทำการขายโดยใช้ภาวะ 'Stop Loss' หรือ 'Stop Profit' ตามลำดับ

ตัวอย่าง:

จุดเริ่มต้นของเครื่องมือ XYZ คือ 1000 และช่วงเพิ่มขึ้นครั้งละ 2 จุด

ระดับเริ่มต้นของสัญญา long คือ 1001 ซึ่งเป็นสปอตเริ่มต้น + ครึ่งสเปรด ที่จุดสิ้นสุดที่ 1100 และระดับสุดท้ายของสัญญา long จะเป็น 1099 ซึ่งเป็นสปอตสุดท้าย - ครึ่งสเปรด

กำไรจำนวน 294 เหรียญสหรัฐ เป็นมูลค่าความแตกต่างระหว่างราคาเริ่มต้นและราคาสุดท้ายที่คูณด้วยจำนวนต่อหน่วย

ระดับเริ่มต้นของสัญญา short คือ 999 ซึ่งเป็นสปอตเริ่มต้น - ครึ่งสเปรด ที่จุดสิ้นสุดที่ 1100 และระดับสุดท้ายของสัญญา short จะเป็น 1101 ซึ่งเป็นสปอตสุดท้าย + ครึ่งสเปรด

การขาดทุน 306 เหรียญสหรัฐ เป็นผลจากความแตกต่างของระดับปิดและระดับเริ่มต้น คูณด้วยจำนวนต่อหน่วย

ประมาณการกำไรและขาดทุนซึ่งถูกกำหนดโดยระดับการหยุดกำไรและขาดทุนตามลำดับ