เวลาซื้อขาย

เวลาที่ใช้อ้างอิง คือ GMT (Greenwich Mean Time) เวลามาตรฐานเมืองกรีนิช