Phương thức thanh toán có sẵn

Điện chuyển khoản ngân hàng/Chuyển tiền

Phương thức
Đơn vị tiền tệ
Số tiền gửi Tối đa-Tối thiểu
Khoản rút tiền Tối đa-Tối thiểu
Thời gian Xử lý*
USD GBP EUR AUD
25 - 100,000
25 - 100,000
Gửi tiền: 1 ngày làm việc
Rút tiền:1 ngày làm việc
USD GBP EUR AUD
25 - 50,000
25 - 10,000
Gửi tiền: 1 ngày làm việc
Rút tiền:1 ngày làm việc
USD GBP EUR AUD
10 - 3,000
50 - 250
Gửi tiền: 1 ngày làm việc
Rút tiền:1 ngày làm việc
USD GBP EUR AUD
100 - 5,000
100 - 5,000
Gửi tiền: 1 ngày làm việc
Rút tiền:1 ngày làm việc

Thẻ tín dụng/Thẻ ghi nợ

Phương thức
Đơn vị tiền tệ
Số tiền gửi Tối đa-Tối thiểu
Khoản rút tiền Tối đa-Tối thiểu
Thời gian Xử lý*
USD GBP EUR AUD
10 - 10,000
10 - 10,000
Gửi tiền: tức thì
Rút tiền:1 ngày làm việc
USD GBP EUR AUD
10 - 10,000
10 - 10,000
Gửi tiền: tức thì
Rút tiền:1 ngày làm việc
USD
10 - 1,000
Gửi tiền: tức thì
Rút tiền: Không áp dụng

Thẻ điện tử

Phương thức
Đơn vị tiền tệ
Số tiền gửi Tối đa-Tối thiểu
Khoản rút tiền Tối đa-Tối thiểu
Thời gian Xử lý*
USD
5 - 10,000
5 - 10,000
Gửi tiền: tức thì
Rút tiền:1 ngày làm việc
USD
5 - 10,000
5 - 10,000
Gửi tiền: tức thì
Rút tiền:1 ngày làm việc
USD
5 - 10,000
5 - 10,000
Gửi tiền: tức thì
Rút tiền:1 ngày làm việc
USD GBP EUR AUD
5 - 10,000
5 - 10,000
Gửi tiền: tức thì
Rút tiền:1 ngày làm việc
USD GBP EUR AUD
5 - 10,000
5 - 10,000
Gửi tiền: tức thì
Rút tiền:1 ngày làm việc
USD EUR
5 - 10,000
5 - 10,000
Gửi tiền: tức thì
Rút tiền:1 ngày làm việc
USD EUR
5 - 10,000
5 - 10,000
Gửi tiền: tức thì
Rút tiền:1 ngày làm việc
USD EUR
5 - 200 (USD)
5 - 150 (EUR)
5 - 200 (USD)
5 - 150 (EUR)
Gửi tiền: tức thì
Rút tiền:1 ngày làm việc
USD EUR
25 - 640
Gửi tiền: tức thì
USD EUR
5 - 750
5 - 750
Gửi tiền: tức thì
Rút tiền:1 ngày làm việc

Cryptocurrencies

Phương thức
Đơn vị tiền tệ
Số tiền gửi Tối đa-Tối thiểu
Min Withdrawal
Thời gian Xử lý*
BTC
-
0.002
Deposit: 3 blockchain confirmations
Rút tiền:1 ngày làm việc
LTC
-
0.002
Deposit: 3 blockchain confirmations
Rút tiền:1 ngày làm việc

*All your deposits and withdrawals are processed by Binary.com within 24 hours. However, there may be additional processing time required by your bank or money transfer service.