Phương thức thanh toán có sẵn

Điện chuyển khoản ngân hàng/Chuyển tiền

Phương thức
Đơn vị tiền tệ
Số tiền gửi Tối đa-Tối thiểu
Khoản rút tiền Tối đa-Tối thiểu
Thời gian Xử lý*
USD GBP EUR AUD
500 - 100,000
500 - 100,000
Gửi tiền: 1 ngày làm việc
Rút tiền:1 ngày làm việc
USD GBP EUR AUD
25 - 10,000
25 - 10,000
Gửi tiền: 1 ngày làm việc
Rút tiền:1 ngày làm việc
USD GBP EUR AUD
50 - 250
50 - 250
Gửi tiền: 1 ngày làm việc
Rút tiền:1 ngày làm việc

Thẻ tín dụng/Thẻ ghi nợ

Phương thức
Đơn vị tiền tệ
Số tiền gửi Tối đa-Tối thiểu
Khoản rút tiền Tối đa-Tối thiểu
Thời gian Xử lý*
USD GBP EUR AUD
10 - 10,000
10 - 10,000
Gửi tiền: tức thì
Rút tiền:1 ngày làm việc
USD EUR AUD
10 - 10,000
10 - 10,000
Gửi tiền: tức thì
Rút tiền:1 ngày làm việc
USD
10 - 1,000
N/A
Gửi tiền: tức thì
Rút tiền: Không áp dụng

Thẻ điện tử

Phương thức
Đơn vị tiền tệ
Số tiền gửi Tối đa-Tối thiểu
Khoản rút tiền Tối đa-Tối thiểu
Thời gian Xử lý*
USD EUR
5 - 10,000
5 - 10,000
Gửi tiền: tức thì
Rút tiền:1 ngày làm việc
USD
5 - 10,000
5 - 10,000
Gửi tiền: tức thì
Rút tiền:1 ngày làm việc
USD EUR
5 - 10,000
5 - 10,000
Gửi tiền: tức thì
Rút tiền:1 ngày làm việc
USD GBP EUR AUD
5 - 10,000
5 - 10,000
Gửi tiền: tức thì
Rút tiền:1 ngày làm việc
USD GBP EUR AUD
5 - 10,000
5 - 10,000
Gửi tiền: tức thì
Rút tiền:1 ngày làm việc
USD GBP EUR AUD
5 - 10,000
5 - 10,000
Gửi tiền: tức thì
Rút tiền:1 ngày làm việc
USD EUR
5 - 10,000
5 - 10,000
Gửi tiền: tức thì
Rút tiền:1 ngày làm việc
USD EUR
5 - 200 (USD)
5 - 150 (EUR)
5 - 200 (USD)
5 - 150 (EUR)
Gửi tiền: tức thì
Rút tiền:1 ngày làm việc
USD
25 - 10,000
N/A
Gửi tiền: tức thì
Rút tiền: Không áp dụng
USD GBP EUR AUD
5 - 1,000
5 - 750
Gửi tiền: tức thì
Rút tiền:1 ngày làm việc

Cryptocurrencies

Phương thức
Đơn vị tiền tệ
Số tiền gửi Tối đa-Tối thiểu
Khoản rút tiền tối thiểu
Thời gian Xử lý*
BTC
0.002
0.002
Đặt cọc: 3 blockchain xác nhận
Rút tiền:1 ngày làm việc
BCH
0.01
0.01
Đặt cọc: 3 blockchain xác nhận
Rút tiền:1 ngày làm việc
ETH
0.01
0.01
Đặt cọc: 3 blockchain xác nhận
Rút tiền:1 ngày làm việc
LTC
0.1
0.1
Đặt cọc: 3 blockchain xác nhận
Rút tiền:1 ngày làm việc

*Tất cả các tiền gửi và rút tiền của bạn được xử lý bởi Binary.com trong vòng 24 giờ. Tuy nhiên, có thể có thêm thời gian xử lý yêu cầu bởi ngân hàng hoặc dịch vụ chuyển khoản của bạn.