Mã chứng khoán và cổ phiếu phi tập trung là gì?

Các chứng khoán và cổ phiếu phi tập trung của Binary.com mang đến những lợi ích về mặt thời gian thực và việc định giá. Hãy trải nghiệm những cơ hội thú vị hơn thế khi giao dịch những mã chứng khoán và cổ phiếu trên thị trường nổi bật của chúng tôi thông qua sự cung cấp mới với thời gian thực này.

Các chứng khoán và cổ phiếu phi tập trung của Binary.com bắt nguồn từ sàn chứng khoán phi tập trung và cung cấp cho bạn các phương thức có thể thay đổi lẫn nhau trong giao dịch các chứng khoán và cổ phiếu có sẵn từ thị trường tập trung bên ngoài.

Vui lòng lưu ý rằng do tính chất của thị trường phi tập trung, các mức giá của chứng khoán và cổ phiếu phi tập trung sẽ khác với giá của những mã chứng khoán và cổ phiếu tương ứng trên thị trường tập trung.