Chỉ số Thông minh

Thị trường ngoại hối Thông minh

Smart FX của Binary.com là thị trường thông minh đo lường giá trị của một đồng tiền so với những đồng tiền lớn khác.

Chỉ số USD là Chỉ số có trọng số, đo lường giá trị đồng Đô la Mỹ trong giỏ 5 đồng quốc tế (EUR, GBP, JPY, CAD, AUD), mỗi đồng có tỉ trọng là 20%.

Chỉ số AUD là chỉ số có trọng số, đo lường giá trị của Đô la Úc so với trong giỏ 5 loại đồng tiền quốc tế (USD, EUR, GBP, JPY, CAD), mỗi loại có trọng số là 20%.

Chỉ số EUR là chỉ số có trọng số, đo lường giá trị của đồng Euro trong giỏ 5 đồng tiền quốc tế (USD, AUD, GBP, JPY, CAD), mỗi loại có tỉ trọng là 20%.

Chỉ số GBP là chỉ số có trọng số, đo lường giá trị đồng bảng Anh trong giỏ 5 đồng tiền quốc tế (USD, EUR, AUD, JPY, CAD), mỗi loại có tỉ trọng là 20%.