Giá chênh lệch

Hợp đồng Spread% 1 là hợp đồng phái sinh đòn bẩy, giá trị được gắn liền với các biến động của thị trường. Khách hàng "Dài" là một thị trường tăng cao (và những người 'Ngắn' một thị trường giảm) thu được lợi nhuận từ những hoạt động này với đầu tư ít hơn nhiều so với nhu cầu thị trường sống.

Hợp đồng Chênh lệch của Binary.com yêu cầu một mức 'điểm dừng lỗ' giới hạn mức lỗ cao nhất của khách hàng. Số tiền ở mức 'giới hạn lỗ' này sẽ là số tiền gửi trước và không được sử dụng cho giao dịch trong tương lai cho tới khi Hợp đồng Chênh lệch hết hiệu lực. Hợp đồng này không có giá trị khi khách hàng chạm tới mức 'điểm dừng lỗ' hoặc 'điểm dừng lợi nhuận'.

Ví dụ:

Giá giao ngay đi vào của công cụ XYZ là 1000 và chênh lệch của công cụ này là 2 điểm.

Giá nhập vào của hợp đồng vị thế mua là 1001, là giá giao ngay nhập vào + một nửa giá chênh lệch. Tại giá đi ra, giá giao ngay là 1100 và vì vậy mức giá thoát ra cho hợp đồng vị thế mua là 1099, là giá giao ngay thoát ra - một nửa giá chênh lệch.

Lợi nhuận USD 294 là phần chênh lệch giữa mức giá đi ra và mức giá đi vào nhân với số tiền trên mỗi điểm.

Mức giá nhập vào của hợp đồng vị thế bán là 999, là giá giao ngay nhập vào - một nửa giá chênh lệch. Tại giá đi ra, giá giao ngay là 1100 và vì thế mức giá đi ra cho hợp đồng vị thế bán là 1101, là giá giao ngay đi ra + một nửa giá chênh lệch.

Thua lỗ USD 306 là phần chênh lệch giữa mức giá đi vào và giá đi ra nhân với số tiền trên mỗi điểm.

Lợi nhuận và thua lỗ tiềm năng được giới hạn tới mức lợi nhuận tới hạn và thua lỗ tới hạn tương ứng.