Chỉ số Biến động của Thị trường

Giao dịch thị trường Chỉ số Biến động như thế nào?

Binary.com tạo các chỉ số Biến động cho phép bạn giao dịch 24/7. Bạn có thể giao dịch trên mọi loại hợp đồng:

  • Tăng/Giảm
  • Cao hơn/Thấp hơn
  • Chạm/Không Chạm
  • Trong/Ngoài (kết thúc ở giữa/bên ngoài và nằm ở giữa/đi lệch ra ngoài)
  • Người châu Á
  • Chữ số

Các Chỉ số Biến động được phân loại thành hai nhóm:

  • Những chỉ số liên tiếp
  • Các chỉ số được Thiết lập lại Hàng ngày

Những chỉ số liên tiếp

Binary.com's Continuous Indices are the Volatility 10 Index, Volatility 25 Index, Volatility 50 Index, Volatility 75 Index and Volatility 100 Index. These indices correspond to simulated markets with constant volatilities of 10%, 25%, 50%, 75% and 100%.

Chỉ số Biến động 100 thì biến động gấp 2 lần Chỉ số Biến động 50, và biến động gấp 4 lần so với Chỉ số Biến động 25.

Các chỉ số được Thiết lập lại Hàng ngày

Các Chỉ số được Thiết lập lại hàng ngày tái tạo thị trường với xu hướng giá lên và xu hướng giá xuống, với một mức độ biến động không đổi.

Các chỉ số của Thị trường theo chiều hướng Giá lên và Thị trường theo chiều Giá xuống bắt đầu từ lúc 00:00 GMT mỗi ngày, tương ứng với việc tái tạo thị trường theo chiều hướng giá lên và thị trường theo chiều hướng giá xuống.

Chỉ số biến động của Binary.com được dựa trên một máy phát các số bảo mật ngẫu nhiên được mã hoá để kiểm định tính công bằng bởi một bên thứ ba độc lập.