các dự án nguồn mở

Binary.com là một người ủng hộ hoạt động của phong trào mã nguồn mở và đang trong quá trình mở nguồn một số thành phần của codebase của nó.

Nội dung tĩnh

Improve Binary.com's front-end content

The Binary.com website's static content (CSS, Javascript) is available as the binary-static open-source project on github. Would you like to re-skin the Binary.com website, or improve browser compatibility, site rendering speed, or Javascript performance? Please fork the project and submit pull-requests of your suggested code changes.

module Perl

Binary.com's CPAN contributions

Binary.com là một thành viên tích cực của cộng đồng Perl và đang trong quá trình tải lên một số mô-đun tiện ích nội bộ của nó để Cpan. Nếu bạn là một người đam mê Perl, đóng góp bằng cách xem xét các mô-đun, và gửi yêu cầu kéo trên github.

Dịch

Bạn có muốn xem trong ngôn ngữ khác, hoặc bạn có thể đề nghị cải tiến bản dịch hiện tại của chúng tôi?