Những dự án nguồn-mở của Binary.com

Binary.com là người đề xướng trong phong trào nguồn-mở và đang trong quá trình mở nguồn hàng loạt thành phần và nền cơ sở mã của mình.

Nội dung tĩnh

Cải thiện nội dung front-end của Binary.com

Nội dung tĩnh của trang web Binary.com (CSS, Javascript) luôn có sẵn như là nhị phân tĩnh dự án nguồn mở trên github. Bạn có muốn thay đổi bề mặt trang web Binary.com, hoặc muốn cải thiện giao diện trình duyệt, tốc độ chạy của trang, hoặc hoạt động của Javascript? Vui lòng chọn dự án và gửi yêu cầu thay đổi mã theo gợi ý của bạn.

module Perl

Những đóng góp CPAN của Binary.com

Binary.com là thành viên năng động trong cộng đồng Perl và đang trong quá trình tải lên hàng loạt chương trình hữu dụng nội bộ CPAN. Nếu bạn quan tâm Perl, hãy đóng góp cho những chương trình này, và nộp yêu cầu kéo tại github.

Dịch

Bạn có muốn xem Binary.com bằng ngôn ngữ khác không, hoặc bạn có thể gợi ý cải thiện bản dịch hiện tại của chúng tôi được không?

Liên hệ