Thời gian Giao dịch

Thời gian đều tính theo GMT (Giờ trung bình tại Greenwich).